eduard douwes dekker

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 50 - En toen spoorde ik verder en dacht na en sprak met God. Of 't een gebed was of een lastering, een aanbidding of een loochenen van zijn bestaan, dit weet ik niet. Maar zeker heb ik gezegd, als ge er zijt, zie naar mij.
Page 108 - En onder die goede bestuurders moet gij boven aan komen, zoo 't kan in rang, maar -wat zeker kanin krachtbetoon. Het Vaderland heeft regt om wat uitstekends van U te verwachten, Uw verblijf in de O. mag niet spoorloos voorbijgaan. Men moet er na honderd jaren nog spreken van 't geen gij goeds en groots gewerkt hebt. Ook voor nog hooger belangen, voor ons Christendom, moet gij werkzaam zijn. Onze OI voor Nederland te behouden en voor Christus te veroveren, is in dezen tijd onze dringendste behoefte...
Page 178 - Er was ook waarlijk geen reden voor! Maar onmogelijk is het niet, dat ik het aan dezen of genen mijner vrienden heb medegedeeld, ofschoon ik het mij niet herinner. Zoo is bv het volgende mogelijk. DD had mij in ons gesprek medegedeeld, dat hij had vernomen, dat de Engelsche regeering een Hollandschen tolk zocht om dienst te doen in Japan, en dat hij wel zou wenschen tot die betrekking benoemd te worden. Om dat te bevorderen, ben ik toen Rochussen (destijds minister van KoloniŽn) gaan spreken, die...
Page 178 - U geene mededeeling te doen van mijn brief aan den heer Versluys. Ik ken den heer Versluys volstrekt niet. Vermoedelijk is hij een der vrienden van Douwes Dekker, die dan vermoedelijk de onbeschaamdheid zal hebben gehad hem te verzekeren , dat het feit onwaar is. Wordt nu het feit door of namens mij in de couranten als waar medegedeeld, dan zal dit niet anders ten gevolge hebben, dan dat DD mij uitscheldt voor een infamen leugenaar. De zaak zal dezelfde blijven. Ik heb de eer mij met hoogachting...
Page 194 - ALLAH heeft ons een kind gegeven, dat eenmaal zeggen zal: weet ge dat ik zijn zoon ben?" en dan zullen er wezen in het land die hem groeten met liefde, en die de hand zullen leggen op zijn hoofd, en zeggen zullen: „zet u neder aan ons maal, en bewoon ons huis, en neem uw deel aan wat wij hebben, want ik heb uwen vader gekend.
Page 214 - Alles is waar, alles, en daarom juist is 't zoo jammer dat ze gedrukt zijn en gelezen worden door volk dat er niets van begrijpt. O, 't is een profanatie, en ik vloek dien Dr. in de letteren die met z'n gehuichelde philantropie me verleidde tot zoo verkeerd besteedde openhartigheid. Over 't geheel is schrijven voor publiek iets indťcents. Gij zoudt uw knie, uw enkel zelfs bedekken voor 'n voorbijganger, en ik geef m'n ziel te koop... 't is infaam...
Page 252 - Eduard van mij af, -dat smartte mij zeer, hij werd opgeroepen om "naar huis" te gaan -dat verheugt mij meer. Mijn vreugde is grooter dan de smart.' Daar hoort sterkte toe, lieve Everdine... sterkte?... Als men gelooft?... Men kan het geen sterkte noemen, het spreekt van zelf. Als gij er over denkt als ik, moeten wij elkander geene cadeaux maken. Ik vind dat alles wat wij hebben, ons beiden behoort...
Page 106 - Ik twijfel niet! Ik verklaar mij vrij van de banden der maatschappelijke instellingen; ik zal misdadig worden, maar misdaad houdt bij mij op misdaad te wezen. Mijne misdaad spruit uit overtuiging, uit beginselen voort. Zijn die onzuiver en is mijne overtuiging valsch, dan is misdaad op zijn hoogst . . . dwaling!
Page 181 - Lezer, weet ge by-ondervinding wat het zeggen wil: te wachten in 'n hotel? Te wachten, als elke beet vergald wordt door de onzekerheid of men middel zal weten te vinden die beet te betalen? Te wachten, als vrouw en kinderen hongeren? Na vele dagen wachtens op die wyze , deelde hy my in 'n brief mee , dat de zaak hem bezwaarlyk voorkwam : //omdat hy niet wist of ik genoeg bedreven was in de Fransche taal?
Page 107 - Ik verwacht, zegt de remonstrantse dominee, meer van andere menschen dan van andere wetten, meer van goede bestuurders, dan van een goed bestuur. En onder die goede bestuurders moet gij boven aan komen, zoo 't kan in rang, maar — wat zeker kan — in krachtbetoon. Het Vaderland heeft regt om wat uitstekends van u te verwachten, uw verblijf in de Oost mag niet spoorloos voorbijgaan.

Bibliographic information