தமிழ்ப் பொழில் (17/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1941

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அ வ் அங்கனம் அங்ங்னம் அந்தரக் அவ் அவர் அவர்கள் ஆங்கன ஆம் அலகு இ ங் ங் இசை இதல்ை இந் இந்திய இந்தியாவின் இவை இனி எ ன் று எடுத்துக் என் என்பது என்று என்னும் என்னே எனது ஐயரவர்கள் ஒரு ஒவ்வொரு க ள் கள் கி கு கொண்டு ங் ங் ன ங் த ங் ன ம் சர் சி சு சுட்டு செ செய்த சென்னை சேர்த்துக் ட் டி டு ண் த் தம்மை தமது தமிழ் தமிழ்ப் தமிழிசை தமிழும் தலைவர் தி ய திருச்சிராப்பள்ளி திருவள்ளுவர் திருவாங்கூர் து நரம்பு நாட்டாரவர்கள் நாராயணசாமி நாள் நான்கு நிலை நீ நூ நூல் ப் பக்கம் பயன் பரிசு பற்றி பன்னிரு பாலை பி பின் பு பூமி பெரிதும் பெரும் பொருள் போகி போதும் ம் மக்கள் மணி மலர் மாகிய மி மு முதல் முதலிய முருகன் முன் மொழி யான் யி ர் ரி ரு ல் வங்த வண்ண வா வி விசு வே வேண்டும் வேறு ழி ற் ன் ற ன் று ம் னே ஹேம்புடன் ைம

Bibliographic information