தமிழ்ப் பொழில் (1/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1925

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்
 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதனே அது அதுவே அரிய அருளிய அவர் அவர்கள் அவற்றின் அவை அறிவு அன் அன்பர்கள் அால்களும் அாலுரைகளின் ஆயிரம் ஆராய்ச்சி இஃது இக் காக்கைத் இக்காலத்துத் இகளுல் இதற்கு இதன் இதனே இது இதுகாறும் இம் இயல்பு இயன் இல் இலக்கண இலக்கணம் இலக்கியங்களும் இவ்வரிய இவர் இற்றைஞான்று இறைவன் இறைவனேயடைந்து இன் இன்ஞோன்ன இன்றி இன்றியமை இன்ன இன்னவென்ப இனி இனிய உண்மை உண்மைப்பொருள் உதவி உள்ள எம்மொழி எவ்வாறு என் என்பது என்ருங்கு என்ற என்று என்னும் என ஒரு ஒருவன் கஞ் கண் கம் கல்லூரிகளுக்கும் களே கன் காணப்படுதல் காம் கின்று கும் கூறினர் கூறும் கூறுவேன் கொண்டு ங் சங்கங்களின் சமய சில சிறக்க சிறந்த சிறப்பின சிறிது செட்டியாவர்கள் செய்தல்வேண்டும் செய்யுள் சென்று சைவ தக்க தத்துவ தமது தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தாகும் தி தும் தென்மொழி நூல்கள் நூல்களாலும் பட் பயிலும் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று பல பலர் பிற புலவர் பெயர்களும் பெரிதும் பெரும்பாலும் பெரும்பொருள் பெருமை பெற்ற பொருட் பொருள் போ போற் மு முதலிய முதலியனவும் முதற் முதற்கட் முதற்பொருள் முற்றும் முறையில் முன்னரே மூலம் மொழி லாம் வடமொழி வடமொழிக் வரம்பிட்டு வரலாறு வழங்க வள்ளல்கள் விளங்கிய வின் வெளிப்பட்ட வெளியிடும் வேண்டும் வேண்டுமென்பது உம் வேறு வேறென் னியல்பும்

Bibliographic information