தமிழ்ப் பொழில் (17/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1942

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அங்கனம் அங்ங்னம் அசை அதனை அது அருள் அளபெடை அறியப்படும் ஆகும் ஆசிரியர் ஆழ்வார் இ ன் இரண்டு இலக் இலக்கணங் இலக்கியம் இவ்வாறு இவற்றுள் இளி குரலாயது இறைவன் இறைவனிடஞ் உண்மை உலக உழை எ ன் று எம் என் என்பது என்பது கருத்து என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனின் எனும் க ண கருதியே கள் கா காண்க கி கு குரல் கூறல் கூறிற்றிலர் கை கொண்டு ங் த ச் ச-முதல் சில செப்பமுடையார்க்குச் செய்யும் செம்பாலே செய்து சொல் டு ண் த் தக்க தம் தமிழ் தமிழ்ப் பொழில் தாம் திண்மம் து துத்தம் தும் துரியோதனன் நம் நாராயணி நேர் ப் படுமலைப் படுமலைப்பாலே பல பா ழி பி புள்ளி பெடை பெருமான் பொருட்டு பொருள் ம் மாத் மாத்திரை மி மு முதலிய மும் முன்னர் மூன்று மேலே மேற் மொழி யாம் யான் யி யு ரி ல் லும் வ் வி விரும்பும் விளரி வே வேண்டும் வேறு ழ் ள் றி ன் னு ன ர் னி னே ெ பா ைர

Bibliographic information