தமிழ்ப் பொழில் (39/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1963

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அக் அங்கே அடுத்து அதன் அது அந்தோ அப்பொழுது அமைய வேண்டும் அரச அரசன் அருள் அல்ல அவ்வாறு அவர்கள் அவன் அழகர் அழகரும் குடவரும் அளித்தல் அறிகுறி அறியலாம் அன்பு அன்று ஆகாது ஆசிரியர் ஆட்சி ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி ஆராய்ச்சி ஆல்ை ஆனல் இஃது இடம் இது இருக்கும் இரும்பிடர்த்தலையார் இல்லை இன் இன்னும் இனி இனிய எப்படியும் எவ்வளவு என் என்கிருர் என்ப என்பது என்ருல் என்று என்ன என எனக் எனவே எனிற் ஏற்படும் ஒத்த ஒர்ந்து ஒரு ஒருவன் ஒரே ஒழுக்கம் ஒறுக்கவேண்டும் கண் கண்ணுேட்டத்திற்குப் கண்ணுேட்டம் என்ற அதிகாரத்தில் கண்ணோட்டத்தின் உண்மைப் கணத்தை கந்தருவ வழக்கம் கரிகாலன் களவு கன்னடம் காரணம் காலநிலை குடவர் குற்றம் கூறும் கொண்டு கொள்ளாம் சரத்குமாரன் சில செய்தி செவிலி சென்று தக்கது தண்டனை தந்து தமி தமிழ் தமிழின் தமிழும் தாய் தால் தான் திணை திருச்செங்கோடு துணையாக துளு தெலுங்கு தேர்ந்து தோன்றி நல்லது நான் நிகழ்ந்த நிலை நுதலியது நூல் நூற்கும் பகுதியில் பட்டது பண்பாடு பணியும் பரம் பல்லுயிரும் பலவுலகும் பல பலவற்றையும் பற்றும் பெர்சியன் பேச்சு பொருள் மக்கள் மருதி மலேயாளம் மன்னித்தல் மனிதன் மீண்டும் முல்லை மொழி மொழியும் யார் யும் வட வந்து வரும் வலது வழக்கு வள்ளுவர் வளர்க்கிறது விளக்கம் விளக்கமும் வெற்றித் வேலன் வேறு ஹிஹி

Bibliographic information