தமிழ்ப் பொழில் (40/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1964

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அது அவர் அவன் அழுகைச் அறம் ஆகலின் ஆங்கில ஆங்கிலத்திலும் ஆசிரியர் ஆயின் ஆனல் இதல்ை இது இதுகாறும் இதை இராமன் இல்லை இல்லையா இலக்கணம் இலக்கியம் இவளும் இன் இன்சொல் இன்பம் இனிய ஈண்டு உலக எண்ணி எப்படி எவரும் என் என்கிருர் என்பது என்ருல் என்ற என்று என்றும் என்றெல்லாம் என்ன என்னே என எனக் எனத் எனவும் எனவே ஏற்பட்டது ஏன் ஐயப்படும் ஐயம் ஒரு க் கண் கருத்து களவியல் கால்டுவெல் கானகம் கி கிடையாது குகன் கூடாது கைக்கிளே ச் சிலர் செய்க செய்தல் செய்ய செய்யுள் செயப்படு செயப்பாட்டு வினைச்சொல் செயப்பாட்டுவினே சொல் சொல்ல சொல்லும் சொற்கள் தந்தை தம் தமிழ் தலைமகள் தலைவியின் தன் தாம் தான் துன்பம் தெய்வ தெளிவு முதலியன தொல்காப்பியர் ந் நன்கு நாடு நாளே நாளை படு பரதன் பல பி பிறமொழி பின்பு புலவர்கள் பெயரெச்சம் பேச்சில் பொருந்தாது பொருள் பொழுது பொன்னுசாமி போல மகன் மட்டும் மன்னன் மாங்காய் மாந்தர் மீது மு முடி முடியுமா முன் மேலும் யாக்கை ருர் ல் வடிவம் வந்து வராது வாழ்க்கை வாழ வி விரைந்து வில்லை விழுந்தது வினே வினை வினையாக வீடு வெல்லும் வே வேட்கை வேண்டும் ன் னி

Bibliographic information