தமிழ்ப் பொழில் (46/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1972

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அட்சன் அடிப்படை நாணே என்பது அதன் அது அதுவென் அமைந்த அயோத்தியா காண்டம் அரசியல் அவர் அவள் அவன் அவனது என்பன அழிவுமுறைத் அன்று ஆகலின் ஆசிரியர் ஆம் ஆயினும் ஆராய்தல் இங்ங்ணம் இது இராமனைக் இலக் இலக்கண இலக்கணத்தை இலக்கிய இலக்கியத் திறய்ைவுக் இலக்கியத்தில் இலக்கியம் என்பது இலக்கியம் என இலக்கியமும் உண்டு உண்மை உருபு உரை உள்ளன எழுதிய எழுந்த என்ற என்று விளக்கம் என்ன என்னும் என எனக் எனத் எனது எனவே ஒப்பிட்டு ஒரு ஒழுக்கம் கந்தரந்தாதி கற்பனை காண்கிருேம் காணலாம் காதல் காப்பிய காப்பியம் காமம் காலத்தில் கி குறள் குறிப்பிட்ட கொண்டு சங்கம் மருவிய சங்கர சட்டங்கள் சமுதாய சான்று சில சிலப்பதிகாரம் சிறந்த சிறுபான்மை சீதை செய்யுள் டாக்டர் டு தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் காணப்படும் இயல்புகளைக் தன் தனது தான் திருவிளையாடல் செய்யுள் திருவிளையாடல் புராணம் திறய்ைவின் தொல்காப்பியர் நாண் நிலை நிலைத் நிறை நூல் நூல்கள் நூல்களில் படலம் பணி பணியே பல்வேறு பல பாடல் பாடல்கள் பாடிய பாலகாண்டம் பிள்ளைத் தமிழையோ பின் பின்னர் புது புராணம் புலப்படுத்துகின்றது புலவன்மார் புற புறம் பெரிதும் பெற்ரும் போலவே மனிதனுக்கும் முதலிய முதலியோர் முன்னிறுத்தி மேலும் மொழி யாப்பும் யுத்த காண்டம் வரலாறு வரும் வாழ்க்கையின் விதிமுறைத் திறய்ைவு வில்லிஉரை விளங்கும் வேண்டும் life Literature

Bibliographic information