தமிழ்ப் பொழில் (20/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1945

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அமைந்துள்ளது அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவர்தம் அறியும் ஆகிய ஆங்கில ஆங்கில மொழியின் ஆசிரியர் ஆயினும் ஆற்றல் இக் இங்கிலாந்து தேயத்தவரின் இத்தகைய இந்நூலில் இருத்தல் இழந்த இன்றைய உணர்ச்சி உயிர் உலக எடுத்துக் எது தமிழ் இலக்கியம் எல்லா எழுத்துக் களைக் எழுத்துக்கள் எழுதிய என் என்பதும் என்பதை என்ற என்று என்னுங் துறையில் என வருவது உம் எனக் எனவும் எனவே ஒட்டுபவர் ஒத்த ஒரு ஒருத்தி தன் கணவ ஒலி ஒவ்வொருவர் க் கண்டதும் கண்டு கண்ணகி கணவன் கம்பன் கலந்தனர் கலப்பே கன்கு காணும் காதல் ஒழிவின்றி மிகப் காரைக்காலம்மையார் கால் கிரை கவரப் கிறைந்த கூறியுள்ளார் கொண்ட சில சிலவற்றை சிவபெருமான் செய்து சேக்கிழார் தங்கள் தங்கள் தனிமையையும் தஞ்சை தம் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ்த் தரும் தலைவர் தலைவியர் தழுவி தான் தி தெற்கே தேயத்தவரின் ஆங்கிலமொழி உச்சரிப்பிற்கும் தேவபாடை தொல்லோர் நிதிபதி நிறை நிறைவு விழா நூழில் நூழிலாட்டு நெறி பண்பாடு பல பலர் பால் பிறர்க்குதவி பின்னர் புலவர் கல்லூரி புறப்பொருள் போய் போரிலே போலும் மக்கள் மட்டும் மார்பைப் பிளந்த மாலை முதலிய மொழி மொழியை யாண்டு யான் யைப் ர் ரா வங்துள்ளதலுைம் வந்தார் வழியறிந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்த வாழ்வியல் வித்துவான் விரைந்து வீரன் வெட்சியார் வெண்பா வெண்பாவில் வேண்டுகோள் ன்

Bibliographic information