தமிழ்ப் பொழில் (15/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃது அத்தகைய அதன் அதில் அது அதை அமைதி அல்லது அவர் அவர்கள் அவன் அவை அறிபவன் அறிவுடையார் அன்பு ஆகிய ஆடி ஆண்டு ஆதலால் ஆராய் ஆராய்ச்சி ஆரியமே ஆரியர் ஆழ்வார் ஆளுல் ஆனல் இஃது இதன் இது இந்தியா இப்பொழுது இயற்கை இராவணன் இருக்க இருந்து இருபதாவது ஆண்டில் இவர் இழிவு உண்மை உணர்த்து உரை உள்ள உறுப்பினர்கள் என் என்பது என்பர் என்ற என்று என்னும் என எனவும் எனவே எனின் ஐந்து ஒர் ஒரு ஒவ்வொரு கங்கள் கடைசி கண்டு கத்துவ கம் கம்முடைய கல் கல்லூரி கலம் களில் கன் கன்மையும் காக்கை காட்டில் காம் காரண கால் கான் கிராவிடச் கிரியை கிருமூல கிாண்ட கு குறிக்கும் கூட்டம் கூடும் கூறுவது கொள்கை கொள்ளப்படும் கோ கோக்கம் கோட்டைச் சங்க சமய சமயங்கள் சமயம் சனி சான்ருேர் சில சிறக்க சுமார் சுவரின் செட்டியார் செய்ய தஞ்சை தமிழ்ச் தமிழ்ப்பேராசிரியர் தன் திரு திருச்சிராப்பள்ளி து நிகர்க்கும் நூல் நூல்கள் பகைவர் பல பலர் பழைய பால் பிள்ளை பிறர் பின் புலவர் பெரிய பொருள் பொருளுடையார் பொருளும் போக்கார் போர் மக்கள் மக்களின் மல்லாமல் மலர் மனைவி மாற்றி மிக்க மீது மு முதல் முதலிய முதலியார் முன் யாகவே யாவரும் யோகிகள் வறுமை வாழும் விளங்கியது வீட்டு வென்பது வேண்டும்

Bibliographic information