தமிழ்ப் பொழில் (28/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அசடு அடிகள் அது அல்லால் அவர் ஆகையால் இச் சொல் இப் இயற்கை இலக்கியம் இவ்வாறு இவர் இவரது இளங்கோவடிகள் உடல் உணவு உதவி உறை எழில் என் என்கிருேம் என்பது என்ற என்று என்னும் என்னும் பொருள் என எனவும் எனவே ஏற்ற ஒரு ஒழுக்க க் கக்கண்ணேயார் கண் கண்ட கண்டு கண்ணகி கலம் கலை கவிதை கன் கனவு கா காத காதலர் கிலே கிள்ளியார் கினைந்து குரிய கூத்தையும் கூழ் கோடு ங் சமண சமண சமயம் சமய சமயக் சமயம் தழுவியவர் சி சிலர் சிறந்த செய்யுள் சென்று சேரன் செங்குட்டுவன் சொல்லிற்கு சோமசுந்தரம் தங் தசை தம் தமது தமிழ் தலைவன் தலைவனது தளர்ச்சி தன் தன்மை தி திரு திறை து துணி தோள் நீர் நூல் பகுதி படலம் பல பிரிதற் பிள்ளை பின் புகழுடம்பு புகும் புரி புலவர் பெயர் பெளத்த பெளத்த சமயம் பொரு பொழுது பொன்னின் போல போன்று மக்கள் மகிழ்ச்சி மணம் மல்லன் மற் மற்றும் மனம் மில்லை மென் யாக்கை யார் யும் ர் வசந்தன் வந்த வரி வரை வரை என்னுஞ் சொல் வித்துவான் திரு விதை விரை விளக்கம் விளக்குகிறது வேண்டு மென்றும் வேண்டும் வேறு ள் ன்

Bibliographic information