தமிழ்ப் பொழில் (51/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1978

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கு அடிக்கடி அதன் அந்த அப் அமைதியாகத் அரிய அவ்வாறே அவர் அவரைத் அறிவும் ஆங்கில ஆட்சி ஆண்டில் ஆண்டு ஆரிய இங்கு இடங்களில் இடத் இத்தகைய இந்த இந்திய இரண்டு இல்லை இலக்கண இவ்வளவு இவர் இவருக்கு இவருடைய இறைவன் உடல் உடலும் உண்மை உரைநடை எங்கும் எண்ணி எது எந்த எல்லாம் எவ்வளவு எவ்வாறு என் என்பது என்பதையும் என்ருர் என்ற என்று என்னும் என ஒரு ஒருநாள் ஒருவரை ஒரே ஒன்று ஒன்றும் க் கல்வி கலந்து களும் காட்டன் கால்டுவெல் கிடைத்த கிணற்றில் கிறிஸ்தவ கூறிய கேம்பிரிட்ஜ் கொண்டு கொள்ள சாமர்த்தியம் சில சிறந்த சென்று சென்னை தங்கள் தங்கினர் தமிழ் பயின்ருர் தமிழ் மொழியின் தமிழ்ப் தமிழில் தன் தான் தானும் தி திராவிட தெரிந்து தென் தோன்றிய நன்கு நாட்டு நாட்டுக்கு நாம் நாள் நாளாக நான் நிலையில் நிலையை நிற்கும் நின்று நினைவை நூல் நெல்லை பண்பாடு பதிப்பித்துக் பயின்று பர்னல் பரந்த பல்கலைக் கழகத்தில் பல பழஞ் பழைய பார்க்கும் பார்க்கும்போது பிரிட்டிஷ் பிள்ளை பின்னர் பெரும் பெற்ற போதகர் தலைவர் என்ற மக்கள் மாதம் மிகத் மிகவும் முத்து முதலிய முதன்முதல் முற்பட்டவை முறை முன்னைய மேல்நாட்டு மேலும் மேற்கொண்டு மொழி மொழியாராய்ச்சி மொழியியல் யும் ல் வந்த விரிந்த வேலை றி ன் Tamil Heritage

Bibliographic information