تابستان سفید

Front Cover
H&S Media, 2016 - Fiction - 106 pages
1 Review

 فیلم-داستان

 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

یه شب سر سختو داشتم تا از دسته شغالهال فرار کردم و خوذم رسوندم یه گرم یه قهوه ترک شبرین که تهش مطه گس کیدادو برداشتمو تا اخر. لذتشو بردم در نهایت تنها تونستم سگ جلوی در گلرو با غقاب عوض کنم

Contents

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Section 14
Section 15
Section 16
Section 17

Section 9

Common terms and phrases

Bibliographic information