தமிழ்ப் பொழில் (15/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Contents

Common terms and phrases

அடி அடிகள் அடிகளார் அடிகளாரின் அடிகளின் அத்தகைய அதனே அம்மையார் அரிய அவர் அவர்கள் அவன் அழகிரிசாமி பிள்ளை அறிய என்னே ஆட்கொண்டான் அறிவர் அறிவு ஆகிய ஆம் இச்சங்கத்தின் இச்சங்கம் இடங்களினின்றும் வந்த இது இயல்பு இலக்கண இலக்கணப் இவ்வாறு இவர் இவர்தம் இவரது இவருடைய இறைவனே இன் இனிய உடல் உயர்திரு உரை எங்கள் என் என்பதை என்ருல் என்ற என்று என்றும் என எனக் எனத் ஒரு ஒருவர் கண்ட கணவன் கம் கரந்தைக் கருத்து கல்வியை கலம் கலேமை களில் கனவிலும் காங்தைத் தமிழ்ச் காட்டார் காட்டி கான கிரு கிருவாளர்கள் கின்றது குறித்து கூறிய கேட்போர் கை சங்க சங்கத்திற்கு சண்முக சான்ருேர் சில சிவ சிவசண்முக மெய்ஞ்ஞான சிறந்த செய்து செயலாளர் செல்வம் செலுத்தும் சென்ற சேக்கிழார் சைவ சொல் சொல்லும் சொற்பொழிவில் இனிது ஞானியார் மடாலயத் தஞ்சை தஞ்சைக் தம் தமிழ் தமிழுலகம் தலைமை தன் திரு திருப்பாதிரிப்புலியூர் திருவாளர் து நலம் நாயுடு நீக்கி நூல் நூல்களின் பம்பாய் பயன் பல பிள்ளையவர்கள் பின் பின்னர் புலமை புலவர் பெரிதும் பெரும் பெற்ற பொ பொருள் பொன்விழாச் போல் போலும் மக்கள் திருமணத்திற்காக மணி மன்றே மிக முதலிய முதலியார் முருகன் மெய்ப்பாடு யாகும் ரூபா வாய் வாழ்க வித்துவான் விதிகள் வேண்டி வேறு

Bibliographic information