தமிழ்ப் பொழில் (39/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1964

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃது அதனை அது அவர் அவை அறியலாம் ஆகலின் ஆகவே ஆண் ஆய்வாளர் ஆயது ஆயின் இச் இடை இது இந்த இரண்டு இரு இருவயினெத்தல் இருள் இவை இறுதி இன்ப இன்றைய ஈங்கோயே உண்ண உணர்ந்து உணவு உணவை உரை உரையாசிரியன்மார் உள்ள ஊடல் ஊன் எ-டு எண் எண்கள் எண்களின் என் என்க என்பது என்பர் என்ற சொல் என்று என்றும் என்ன என்னே என எனக் எனவும் எனவே எனின் ஏற்று ஒப்புமை ஒப்புரவும் ஒரு ஒருபஃது ஒருபத் ஒருபத்தொன்று ஒருவன் ஒற்றிடை ஒற்று ஒன்று ஒன்றுமுதல் கண் கண்ணுேட்டம் என்ற கந்தருவ வழக்கம் கருத்தை களவியல் களிறு காட்சி காது காரணம் கிலே கிளவி குறவர் குறள் கூட்டம் கூறிய கூறுதும் கொண்டு சமண சாரியை சில சிறந்த சீலம் த் தங்குமேல் தம் தமிழ் தன் தன்மை தாய்மொழி தாய்மொழிப் தி திரி திரிந்த திரிபிலர் திருவள்ளுவரும் து தொல்காப்பியர் தொழில் நக்கீரர் நம் நன்கு நின்ற ஆய்தம் நெறி ப் பஃது பஃது என்பதில் பஞ்ச பத்தின் பத்து பது பல் பல பற்று பன் பால் பிற பின் புணர புத்தர் புலவர் பெற்ற போல மட்டும் மலே முதல் முதலிய முறை மொழி மொழியே மோதிரம் ருர் வந்திடை வரும் வரை வழங்கும் வாழ்வு விளக்கு வேண்டிய வேண்டும்

Bibliographic information