தமிழ்ப் பொழில் (40/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1965

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடி அதன் அது அமைந்த அமைவதில்லை அவர்கள் அவற்றுள் அழகிய அழகு அன்றி இலக்கியச் இவ்வாறு இவர் இவை இன் இனி உண்மின் உண்மை உம் உயரம் உயிர்களுடன் உரை உரையாசிரியர்கள் உள் உள்ள உள்ளன என் என்க என்பதாகும் என்பது என்பன என்ற என்று என்னு என்னுடைய என்னும் என எனவும் எனவே ஏவல் ஏன் ஐய ஒரு ஒருபாடல் ஒருமை கண் கண்ணகி கவ்வாம் காண்க காணும் கு குறித்து கூடிய கூறும் கொண்டேன் கோட்டம் கோவலன் ங் சங்க சங்க இலக்கிய சங்க இலக்கியங்களில் சி சில சின் செய்தி செல் சென் மின் சொல் சொல்முன் டறலள டு த் தமிழ் தமிழக தன் து துன்பம் தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் நன் நன்னூலார் நாம் நான்கு நிலை நீர் நீவிர் நூற்பா நூற்பாக்களும் பத்துப்பாட்டு பரிபாடல் பல பழம் பற்றிய பற்றியும் பன்மை பாக்களும் பாடல் பாடியுள்ளார் பின் புது புலவர் புள்ளி புறம் பொருள் போல போன்ற ம் மக்கள் மங்கலதேவிக் மட்டும் மயங்கா மயங்குதலும் மாற்றம் மிக்க மிக மியா முதல் முருகனைப்பற்றி முன் முன்னர் முன்னிலை மெய்கள் மெய்களுடன் மேலே யரழ ர் ரகார ல் வந்து வரும் வழங்கி விகுதிகளைக் வேண்டும் வையைபற்றி று ன் னும்

Bibliographic information