தமிழ்ப் பொழில் (18/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1942

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அத்தகைய அது அரிய அவர் அவர்கள் அழுகை அறிஞர் அனைவரும் ஆக ஆசிரியப் பயிற்சி ஆதலின் இசை இடாலர் இது இப்போது இயல் இயலும் இரண்டு இலக்கண இவை இற்றைக்கு இனி ஈண்டு உண்மை உணவு எங்ங்னம் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவும் ஒரு ஒன்றும் ஒன்றே கட்டுவன் கண்காணியாலும் கம் கருப்ப இல்லின் கல்லூரி கவுண்டர் கழக கழகத்தார் கள் காப்பியம் காலம் காலை காளவாய் கி கில கின்றது கீழ் கூடும் கூறிய கேட்ட சாசனம் சில சிறந்த சிறிது செம்மை சென்று சென்னை தஞ்சை தமிழ் தமிழ்க் தமிழாசிரியர் தமிழிசை தன் தாம் திரு திருச்சிராப்பள்ளி துறையிலும் தேவதானம் தொல் தொல்காப்பியம் தோன்றும் நக்கன் நகை நகையின் நம் நமது நன்கு நாடக நாடகத் நாம் நாள் நாளில் நிகண்டு நிலன் நின்ற கிலன் தேவரிதாகவும் நூல் நூல்கள் நூலும் ப் பயன் பயிற்சியும் பயிற்றவும் பரதம் பல்கலைக் பல பலர் பழம்படி கிலன் பற்றிய பாடம் பார்த்து பி பிள்ளை பிற புக்கர் புலவர் பெரிதும் பொய் பொருள் மக்கள் மாணவர் மாணவர்கள் மாவும் மான் மிழலைக்கூற்றமும் முக்காணிக்கீழ் முக்காலே முதல் முறை முன்னேர் மூன்று மொழி யாம் யும் வடமொழி வாழ்க்கை வித்துவான் வீர வேண்டிய வேண்டும் வேலி வேலி பெறவும் வேலை வேறு வைத்து

Bibliographic information