தமிழ்ப் பொழில் (15/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1940

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கனம் அடங்கி அடிகள் அடைந்து அதன்பின் அதனே அது அம்மையார் அம்மையார் அவனுக்குப் அமையாது அருள் அருளுகின் அருளே அவர் அவர்கள் அவரை அவற்றுள் அவன் அவனது அவனே அவனேக் ஆகலால் ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆற்றுப்படை இக் இத்தகைய இதன் கண் இது இந்த இரண்டு கனிகளையும் இவ்வாறு இளஞ்சேய் அண்ணுல் இறைவன் இன் இன்று இனிய ஈண்டு உயர்திரு உயரிய உயிர்கட்கு உள்ள உள்ளத்தில் என் என்பதனுல் என்பதனே என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவும் ஒரு கணவன் கம் கம்பிரான் கமது கயின் கருத்து கருமபுர ஆதீனமடமும் கரை கல் கலேவனுயிருக்க கழகத்தின் கள்ளி கன் காணலாம் காம் கிருவருள் கின்றும் கின்றே குலமும் குழ்க்க கூறும் கொண்டான் சில சிறிது சுவை செய்தது சேக்கிழார் சேக்கிழார் பெருமான் சொல் தமிழ் தமிழ்ச்சங்க தமிழ்ப்புலவர் கல்லூரி தமிழர்களின் தன் தனது தானே திரு திருக்கோவலூர் து தும் நம் நிதிபதி நூல்கள் பண்டு பயன் பரமதக்கன் பல பன்ருே பாதம் பாமகக்கன் பாமகக்கனது பால் பி பின்னர் புலவர் பெரியோர்கள் பெருமையைக் பெற்று பொருத்திய மகிழ் மடங்கள் மடங்களும் மற்றும் மிக்க முருகன் முருகனது முன் மொழி யாண்டும் யாம் ருர் ருே ரூபா லாமோ வரும் வலிய வழி வழிகின்று வாழ்க வாழி விளங்கும் வினயை வினைகள் வேண்டிப் வேண்டும் வேறு

Bibliographic information