தமிழ்ப் பொழில் (48/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அஃதாவது அகம் அகம் எனப் அகரம் அணை அது அம் அமைந்துள்ளது அவர் அவரவர் அவள் அவன் ஆகவே ஆதலால் இத்தகைய இந்தியா இயற்கை இரண்டு இலக்கண இலமே உடைய உணர்ந்து உள்ள உள்ளத்தில் என் என்பதன் என்பது என்பவற்றுள் என்ற என்று என்ன என எனக் எனத் எனப் பெயர் பெற்றது ஒன்று கஞ்சி கஞ்சி பறித்தார் கண் கணியனர் கரந்தைத் தமிழ்ச் கழார் கழார்த்துறை கள் கா காட்டி காண்போம் காணப்படுகின்றன காணலாம் காதல் காவிரியின் கி குடும்ப கூறுவர் கைம்மைப் கொண்டு கொள்ளும் கோல் சங்க சி சில சிலம்பு சிறப்பான சுட்டும் இருவேறு சொற்கள் சென்னை தஞ்சாவூர் தம் தமிழ் தமிழ் மொழி தமிழ்ச் சங்கம் தமிழகம் தான் திங்கள் திராவிட திராவிடம் என்னும் திரு திருக்குறள் துறை தெசிமோலோ நாட்டிற்கும் நாளில் நிகழ்ச்சி நிலை நிலையில் நிற்கும் நூற்ருண்டளவில் பகையினையும் பல பற்றிய பற்றிய செய்திகளைக் கூறுவது பா பார்த்தாள் பாரதம் பி பிள்ளை பின்னர் புகார் புரட்சிக் கவிஞர் புறப் பூங்குன்றனர் பூங்கோதை பெண் பெயர்க் பெயர்ச்சொல் பெற்ற பேராசிரியர் பொருளில் மக்கள் மற்றும் மிக்க முதல்வர் முதலிய முதற் மொழி யும் ரு ம் வடமொழிப் வரும் வழங்கியுள்ளனர் வாழ்க்கை வாழ்வில் துன்பம் வாழும் வித்துவான் விழா விளக்க வேண்டும் ழ ா

Bibliographic information