தமிழ்ப் பொழில் (18/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1942

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் கொள்கையை அச் அடி அடிக்கடி அணு அதன் அது அதை அவர் அவர்தம் அவருடைய அவற்றுள் அவன் அவை அறிஞர் ஆசிரியர் ஆண்டுகள் ஆதலின் ஆயினும் இங்ங்னம் இடையிடையே இத்தகைய இதன் இது இதுகாறும் இருக்கிறது இருந்தன இவர் இவன் இவை இன்னும் இனி இனிய உண்டு உள்ள உள்ளது சிறத்தல் உற்பத்தி நூல் உறுப்பினர் ஊமன் எதிர்த்த என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றும் என்றே என எனக் எனப் எனவும் எனினும் ஒரு ஒருவர் ஒரே ஒளி ஒன்று கட்டுரையை கடல் கடைச்சங்க கண்ட காணப்பட்டால் காணும் காமம் காலத்தில் காலம் கி கூறி கேட்ட கையில் கொண்டு கொள்கை கொள்கையைப் சங்க சனி சாளுக்கியர் சில சிறத்தலைப் சிறந்த சிறிது செங்குட்டுவன் சென்று சோதிட டார்வின் தம் தமிழ் தமிழகத்தின் தமிழகம் தன் தாம் தான் திரு தென்னிந்திய தொல்காப்பியர் தோன்றிய தோன்றும் நன்கு நாம் நாய் நூல்கள் நூலில் நூலே நெடுங்கிள்ளி பல பலர் பற்றிய பற்றியும் பாகைகள் பி பின் புக்கர் புலவர் புலி பெரியார் பெரும் பெரும் பொருள் பெற்று போர் மக்கள் மக்களின் மகேந்திரவர்மன் மயிர் மரபும் மனைவி மாட்டாமல் மிக்க மிக முதல் முதலான முதலில் மூடி மேலும் மேலைச் லயலும் வந்து வரலாறு வரை வால் வெள்ளி வால்வெள்ளிகள் விஞ்ஞான விண்மீன்கள் வெள்ளியின் வேண்டிய வேறு

Bibliographic information