தமிழ்ப் பொழில் (18/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1942

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அது அல்லது அவர் அவர்கள் அவை ஆசிரியர் இக் இங்ங்னம் இடத்தில் இதல்ை இது இப் பொழுது இப்போது இரண்டாம் இராசசிம்மன் இருந்தன இவருள் இவன் காலத்தே இவனுக்குப் இவை இறுதியில் இனி உறுதி எண்ணி எவ்வாறு எழில்கொள் எழுந்தவுடன் என் என்கிருள் என்பதை என்பாரும் என்ற என்று என்றும் என எனப் எனினும் ஒரு ஒளி ஒன்று கண்ட கண்டிடப் கண்டு கலைஞர் களில் களின் காலம் காலையில் கி கீழைச் கீழைச்சாளுக்கிய குலோத்துங்கன் கூறும் கொள்ளை கோள் கோள்களின் சமணம் சமய சாளுக்கிய சிலர் சிறந்த சிறிது சீர் செய்தி சென்ருர் சோழர் சோழர்கள் தங்கள் தசக்கிசிக் தம் தமது தமிழ் தலைமையில் தன் தாடி தாம் தாலோ தான் திரு துணர் தெரிவித்துக் தேவகி தோன்றிய தோன்றும் நமது நரசிம்மன் நாட்டில் நாள் நாளடைவில் நான் நியூத்தனுடைய நெருங்கிய பக்கம் பராந்தகன் பல பாண்டியர் பாரிசு பி பிளவுபட்ட பின் புக்கர் புக்கரது புலவர் பூமி பெற்ற பெற்றிலேன் பெறுதல் பொருள் போகும் போது போரில் போலவே மக்கள் மகளும் இருந்தனர் மகன் மணி மலர் அ மன்னன் மிக்க மிக முதல் முதலான முதலிய முழுவதும் மூன்று மெக்கிண்டிலி மேலும் லாம் வகுப்பு வங்து வடதிசையில் வந்து வரகுணன் வரை வளர்ந்து வால் வால்வெள்ளி விக்கிரமாதித்தன் விண் விளங்கினர் வினவுகிருன் வெள்ளி வென்றனன் வென்று வேண்டியிருந்தது னர்

Bibliographic information