தமிழ்ப் பொழில் (8/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Common terms and phrases

அண்ணுமலேப் அதன் அது அருமைக் அவர் அவர்களால் அவை ஆகலின் ஆசிரியர் ஆராய்க்க ஆராய்ச்சி ஆராய்ந்து ஆனர்ஸ் இக்காட்டிலே இச் இச்சங்கத்தார் இச்சங்கத்தார் மிக்க இச்சங்கம் இதன்பொருள் இது இம்மை இராசராசன் இன் இனி உடை உணர்த்து உரிமை உள்ளன ஊக்கமும் எண்களோடு எல் எவ்வளவு எழுத என் என்பது என்பார் என்ற என்று என்னும் என ஒர் ஒரு கண் கம் கரிகாலன் கல் கல்வி கல்வியின் கலை கறவின் கனம் காட்டின் காண்க காம் கானும் கிதைக்க கிபக்கங்கள் கிய கின் குடை குடையும் கூறிய கையொளிர் கொடுக்க முடிவு ங் சில சிலர் சிறிது சென்று சென்னே சென்னை சென்னைப் டி தமிழ் தமிழ் விக்கவான் தமிழ்ச்சங்கங்களின் தமிழ்ப் தமிழ்மொழி தமிழறிஞர் தமிழின் திரு திருப்புறம்பிய துங்கன் தொகை தொடங்கும் தோல் பகுதி பட்டம் படித்துப் படையும் பண்டிதர் பண்டைக் பயன் பயிலுதல் பல்கலைக் பல்கலைக்கழகத்தார் பல்லாயிரவாண்டுகளின் பல பலர் பற்றி பற்றும் பி பிறந்தான் அகில நாயக பின்ளே புதிய புலமையும் புலவர் புறப்பொருள் புறம் பெரும் பெருமையும் போர் போல் போலும் மக்கள் மகிழ்வெய்தி மன்னர் மாணவர் மிக்க முதல் முதலிய முன் முன்மொழித்தார் மூன்ரும் யானே வழி வழிமொழித்தார் வாடையே வாள் வித்துவான் வில்லா விழுப்பரையன் விழுமிய வெற்றி வே வேண்டும் வேந்தர்

Bibliographic information