தமிழ்ப் பொழில் (9/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1933

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அகப்பொருட் அடியாயும் அதன் அது அரசன் அரசாங்க மூலம் அரிசி அரிசியை அல்லது அவர் அவர்கள் அவரது அவை அறிவு ஆகவே ஆசிரிய ஆசிரியக் ஆளுல் இஃது இக்கிய இச்செயலால் இது இந்திய இந்திய அரிசியை இலக்கணம் இறக்குமதி இனி உண்மைச் உண்மையில் உயரிய உலகத்தில் உள் உள்ள ஊதியம் எண்ணங் எல்லாப் எளிய என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவே ஐய ஐரோப்பிய ஒசை ஒர் ஒரு கடவுள் கடை கண்டமும் கம் கலித்தொகையும் கலிப்பா கலியுறுப்புக்கள் களையும் கன் காண்க காம் எவ்வாறு காய் காலடி காழிசை கான் கிலம் கின் குறளடி குறிப்பதாகும் குறைந்து கூடிய கூறி கூறிய கூறினர் கொடுக்கின்றேன் கொள்க கொள்கின்றன சட்ட சாகுபடி சிக்கடியாய் சில சிறப்பிலக்கணம் சிறிது செய்து செய்யப்படும் செய்யுள் செல்வ செலவாயிற்று சென்று சொக்கப் சொற்கள் தமிழ் தமிழ்ப் தான் து தெய்வம் பக்கம் பகுதி பங்கு பயன் பயிர் பருப்பொருள் பல பாடல்களேயும் பாடாண் பிரித்துக் பின் புண் புலவர் பெம் பெரிய பெரும் பொது பொருட்டுக் பொருள் பொருள்கள் பொருளும் பொழுது மக்கள் மண் மண்டலம் மண்டில மருதம் மறைந்து மிக முகவிய முதலிய முல்லை முன்னிலும் மேலும் யாம் யான் யென்றும் வந்து வரு வருகின்றது வரும் வருவதை வாங்கி விடை வில் வெண்பா வேண்டிய ஜப்பான் ாழி

About the author (1933)

Nothing provided

Bibliographic information