தமிழ்ப் பொழில் (9/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1933

  கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

12-ஆம் வரிகளில் அகரமும் அதனுல் அது அவர் அவாவறுத்தல் அவை அறிக ஆக கிலம் முக்காலே ஆகலின் ஆராய்ச்சியுரை இக பகாம் இறுதி இகரம் இங்கு இங்குக் இது இதுவும் இலக்கண இவை இளம்பூரணர் இனி உடம்படுமெய் உடையார் உயிர் உரை உரையாளர் உலக உள்ள உள்ளன எ-ம் எழுத் எழுத்துக்கள் எழுவாய் என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனது எனவும் எனின் ஐக ஒரு ஒவ்வொரு கடவுட் கண்டு கொள்க கழலே களிறு காட்டி காண்க காணி காமம் கால் காலத்திற்கும் காலம் கின்று கீழ் முக்காலும் கீழே கு குக் குதிரைகள் கும் குறிப்பு கூஉம் கூறும் கூறுவது கொல்லும் கோக்கிச் கோட்டை கோயில் கோள்ளற்க சங்கக் சில சிவஞானமுனிவர் சிவபெருமான் சுந்தார் செய்ததை செய்து செய்யும் செல்வச் சென்ருர் சோழ தாள் திரு து நன்கு பகாம் இறுதி விரவும் படும் பண்ணுக பதினுலாவது பசான முதல் பல்கலைக் பல பள்ளனும் பள்ளச்சியுமாகக் பற்றின் பறைந்தவை பாணர் பி பிள்ளை பிறகு பின் பின்னர் புடை புண்பட்டு இாக்கம் புணர்வது புலவர் பெற்ற பொருள் பொருளில் போர் போலி மாகும் மாவே மில்லே முக்காலே முத்திரிகைக் முறையில் மெய் மேலும் மொழி மொழிக்கண் வருடங்கள் வரும் வால் வாள் வேடுவ உருவம் வேண்டும் வேறு வேறுபாடு

Bibliographic information