மின்தமிழ்மேடை - 23

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 15, 2020 - Literary Collections - 185 pages
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்
 

Common terms and phrases

அகநானூறு அங்கு அசு அடுத்த அதற்கு அதன் அதாவது அதிகமாக அது அந்த அல்ைது அலவ அவர்கள் அவர்களின் அவன் ஆகும் ஆண்டு ஆம் ஆனால் இங்கு இண்டு இதன் இதில் இது இந்த இந்தக் இப்மபாது இருக்கிேது இருக்கும் இருந்து இல் இல்லை இலவ இன்லேய இன்று இைக்கியங்களில் இைம் உண்டு உள்ள உள்ளது உள்ளன எண்ணிக்லக எமன் எல்ைாம் எழுதி என்பது என்பலத என்று என்றும் என்ன என்ே என்ோல் என எனமவ ஒம ஒரு ஒவ்கவாரு ஒன்று ககாண்டு ககாண்ை கசய்து கசய்ய கசால் கசாற்கள் கசாற்களில் கதால்லியல் கதாைர்ந்து கபரிய கபாருள் கபாருள்கள் கமாழியில் கல்கவட்டு கல்வி காணைாம் காைத்தில் காைம் கீமழ குறித்த கூை சங்க சமணம் சிை தண்ைலன தமிழ் மபு தமிழ்ப் தமிழக தமிழில் தன் தனது தனிச்கசாற்கள் தான் திரு தேதி நசய்யா நாசி நாட்கள் நாட்டுப்புேப் நாம் நான் நிலையில் நூல் நூல்கள் பகுதியில் பதிவு பல்மவறு பலன பற்றி பாைல் பாைல்கள் புதிய பை ம் மக்கள் மகாயில் மட்டும் மததி மதிப்பு மதுல மபாது மபான்ே மபாை மமலும் மமற்பட்ை மரபு மவண்டும் மற்றும் மாதத்தின் மாதம் மிக மிகவும் மீது முதல் முதலில் முருங்கை முலே முனைவர் மூன்று மூைம் ரிப்பன் வந்த வந்து வரும் வல வலகயில் விலை விற்பலன வைாற்று ஜப்பானிய ஜூலை

Bibliographic information