தமிழ்ப் பொழில் (14/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Common terms and phrases

அதன் அது அம் அரிய அருள் அவ்வாறு அவர்கள் அவன் அறிவு அன்பு ஆகிய ஆசாரியன் ஆசிரியர் ஆராய்ச்சி இக் இங்கனம் இடம் இது இம் மூன்றும் இருள் இவர் இன் இன்பம் உடல் உபநிடதங்களை உயர்க்க உயரிய உயிர் உள்ளத்தில் உறுதியாக எதம் என் என்பது என்பதும் என்ருலும் என்ற என்று என்னும் என்னே என எனக் கூறுவா எனது எனும் ஒப்பற்ற ஒர் ஒரு ஒருமுறை ஒழுக்கமும் ஒன்றும் ஒன்றையே கங்கள் கட்ட கட்டுரை கட்டுரையின் கட்டுரையை கடவுள் கண் கண்டும் கம் கல்வி கலே கவிஞர் கள் களுக்கு கன் காட்டி காம் காமம் காமம் என்ற காய் கான் கி கிற்கும் கிறையப் கின் கின்று குருவாக குளிர் குறள் கூறி கூறும் கூறுவது கொண்ட கொண்டு கொள்ளாது சில சிறந்த சிறிது சீரிய சீருண்ட செய்து செய்யுள் செல்வம் செல்வமும் சென் தமிழ் தமிழ்ப் தன் திரு திருக்குறளில் து துப் துறக்க தென்பதை நன்கு நீ நூற்களின் பண் பயன் பல பற்றி பிற புலவர் புறக்கணித்து பெரிதும் பெருமை பெருமையும் பொருட்கள் பொருள் போலும் போவி மக்கள் மாவண் மாறி முடிவு முதலிய முன் மொழி யாம் யான் யைக் வடமொழிப் வரலாறு வரும் வள்ளுவர் வாய்க்கப் வாழ்க விடு விளக்க வீடு வேண்டும் வேறு Tamil Board

Bibliographic information