தமிழ்ப் பொழில் (14/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Contents

Common terms and phrases

அஃது அங்கு அதனே அது அவர்கள் அவன் அழைத்துச் அறி அறிவு ஆக்கம் ஆக ஆகவே ஆசிரி ஆதித்தன் ஆராய்ச்சி ஆரியர் இடம் இதனுல் இது இதுகாறும் இந்திய இப்போது இப்போதுள்ள இரண்டு இராசேந்திர இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாலயம் இவர்கள் இவற்ருல் இன்று இனி உடனே உண்மை உள்ள எங்களே எய்தியது எரிக்கக்கடவ விளக்கு எழுத்து என் என்பது என்பது பெறப்படுகிறது என்ற என்று என்ன என்னும் என்னே என எனின் ஏனைப் ஒரு ஒருவர் ஒரே ஒவ்வொருவரும் ஒன்று கங்கள் கட்டாய கண்டெடுக்கப் கம் கம்பி கல் கல்வெட்டு கன்கு காட்சி காட்டில் காணப்படுகின்றன காம் காலத்தில் காலம் கான் கி கில் குலோத்துங்கன் கெல் கொண்டு கோயி சித்துப் சில சுமேரியர் சுவஸ்தி ரீ கிரிபுவன செய்யவேண்டும் சென்று சேக்கிழார் சொல் சோழன் தடை தம் தமிழ் தமிழ்த் தமிழில் தமிழும் தலைவர்கள் தனிச் தி திராவிடர் திரு து தென் தென்புறம் நாகரிகம் நூல்களே பட்டம் பயிற்சி பயிற்றுவிக்கும் பல பழைய பற்றி பாடங்களைக் பாதிரியார் பி பிரதேச பிறகு புலவர் பெயர் பெரிய பெரியார் பெருது பெரும்பாலார் தமிழில் போதும் போலோனியம் மக்கள் மணிநாகன் மணிமுருகன் மணிவேலன் மிகப்பழைய முதல் முதலாம் இராசேந்திரனுக்கு முதலிய முதுகூத்தன் மொழி யால் யான் லேயே வடமொழி வருக வளநாடு வாயிலாகவும் விக்கிரம விக்கிரமசோழவளநாடு வித்துவான் விேர் வேறு Egypt Wide

Bibliographic information