தமிழ்ப் பொழில் (28/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகம் அவர் அவரது அழகு அறிவு ஆடல் ஆடல் பாடல் அழகு இக் இச் இத் இது இந் இந் நூலாசிரியர் இப் பாட்டின் இவ் இவர் தம் இளங்கோவடிகள் உணர்ந்த உரு உள்ளம் எது எயிற்றியார் எயிற்றியாாது என் என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என்னே என எனவே ஒரு கட்டுரையில் ஒளி கண் கண்டு கருதி கல் கழிய களி காட்டிய காட்டும் காத காது காய் கார் கால் காலத்தில் காலம் கி கிலேயினை கூத்தினே கூத்து கூறும் கேட்கும் உரிமை கேளிர் கொல் ங் சில சிறந்த செய்து செய்யும் சென்ற சொல்லிற்கு சொற்கள் டி தங் கணவர் தங் காதலர் தஞ்சை தமிழ் தமிழ்த் தன் தன் பால் தன்மை தன்மையுடைய தனது தான் தேகும் தேவ தோழி நாடகத் தமிழ் நாம் நாள் நின்று நூல் நூற் பகுதி பட்ட பட பண் பலியுண் காக்கை பால் பால பின்னர் புலப் புலமை பெயர் பெற்றது பொரு பொருள் போல் போல போன்ற ம் மங்கி மது மழை மற்றும் மன மால் மிக முத் முழி முன் மேல் மேற் யான் யுடைய யும் யென் ரென்பது லென வந்து வரும் வழங்கிய வழி வெண் வைத்த ாேர்

Bibliographic information