தமிழ்ப் பொழில் (14/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Common terms and phrases

அடிகள் அதனுல் அது அப்பர் அல்லது அவர் அவர்கள் அவன் அன்று ஆகிய ஆசிரியர் ஆய ஆளுல் ஆனல் இங்கனம் இது இம்முறையும் இயன்றவரை இன்று இனி உம்மை உம்மையே உலகில் உள்ள உனீர் ஊசிகளை எம் எல்லாம் எவ்வளவு என் என்பதில் என்பது என்பர் என்ருர் என்ருலும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனச் எனப் எனவே எனும் ஒத்த ஒரு ஒருவர் ஒன்று கங்கள் கங்கை கட்டுரை கண் கண்ணகியார் கம் கருத்துரை கல்லாடம் கல்லூரி கல்வி கன் கன்னிலையில் காட்டில் கார் கால் கான் கி கின் கின்ருர் கூறிய கைக் கொடி கொண்டு கோவலன் சம்பக்தர் சரியான சிதம்பரம் சிலப்பதி சிலம்பு சிலர் சிற்றம்பலம் சீர் செக்தமிழ் காட்டினர் செய்த செய்யுளிற் பற்பல் சொற்பொழிவு தகுதி தம் தமக்கும் தமிழ்ப் தமிழர் தன் திரு திருக்கோவை தில்லை தில்லையு து தும் தொக்கது தோன்ற நீர் பட்ட பதவுாை பல்லாண்டு பல பால் புலமை பெரிதும் பெரிதே வாழ்த்துவம் பெரிதே பெரியார் பெருமை பொருள் பொருளைக் பொழில் போன்ற ம் மக்கள் மண்ணியல் மதகுரு மற்றும் மன்ன மன்னவன் மாகொர் மான் மிக்க முதலிய முறையாகும் முறையில் முன் யார் யாவும் வண்டு வருக வள்ளல் வாழ்க்கை வாழ்க வாழ்த்துவம் பெரிதே வாழ்த்துவம் வாழும் விம்மி விம்மி வேண்டிய வேண்டும் வேறு

Bibliographic information