தமிழ்ப் பொழில் (9/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1933

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அசாகி அட்டான் அதன் அதனே அது அல்லது அவ்விதம் அளவை அளவைதால் அளவைப் அறிகிருேம் ஆகவே ஆசிரியர் ஆராய்க்கோர் ஆராய்ச்சி ஆரியக் ஆளுல் இங்கனம் இங்கே இடத்தில் இது இதுகாறும் இதுவே இயல் இயல்பை இயற்கை இலக் இலக்கண இலக்கணம் இவ் இவை இன்று இனி உருவ உலகிற் உள உளதால் எ-ம் எப்பொழுதும் எய்தும் என் என்பதற்கு என்பது என்பதையும் என்பவற்றின் என்பன என்று என்னும் என்னும் பகுதியால் என எனப் எனவே எனேய ஒரு ஒருவன் ஒழுக்கால் கங்கள் கண் கம் கரும கருத்தா கருமத் கல் கலம் களே கன் காட்டு காம் காரியாதுமான கிற்கும் கின்று கும் குலம் குறுகிய கூத்து கொண்டு சமய சமய குரவர் சமயத்தை சமயத்தையோ சமயம் சாக்கை சாக்கைக் சாக்கையர் சாத்தன் சாதி சித்தனே சில சிலர் சிவ சிறக்க சிறந்த சிறந்ததெது செயப்பாட்டு சென்று சேர்க்க சைவ சைவசமய சைவசமயத்தின் சைவசமயம் சைவத்தின் சைவம் சோறு அட்டது சோறு அடப்பட்டது தமிழ் திரு தொழிற்பெயர் நாம் நூலார் நெறி பயிர் பிற பெயர் பெயரெச்சம் பொருள் போ போற்றி மக்கள் மதம் மற்றும் மாதம் மிக மீட்டும் முடிப்பது முதல் முதலிய முறை முறைகளின் மேலும் மொழி யாம் யாவரும் வடமொழி வரும் வழி வழிபாடு வள்ளுவன் விடு வினே வினைமுற்று வேண்டும் வேற்றுமை வேற்றுமைக்

Bibliographic information