தமிழ்ப் பொழில் (24/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அத் அதன் அது அப் அருட் அருள் அவ் அவர்கள் அவை அழகர்சாமி ஆகிய ஆசிரியர் ஆதலால் இக் இக்குறளுக்குப் இசைத் இத் இயற்கை இரு இறை இறைவனது ஈண்டு முயலப்படும் உண்மை உயர்திரு உயிர் உரை உல உலக உலகம் உலகியல் உவந்தாரை எண் எம் என் என்பது என்ற என்று என்னும் என ஏற்ற ஒரு கட்டி கண் கபிலர் கல் கலம் கலைக் களஞ்சியம் கலைமகள் கவரும் கன்கு காண கான கிரு கில்லா கின்றன குணப் குரிய கேட்டல் கை கொடை கொடையில் கொண்ட சங்கம் செய் சென்னை தங்கள் தஞ்சை தமிழ் தமிழாசிரியர் தவஞ் செய்வார் தவம் தன் திரு திருக்குறள் திருவாரூர் துணர் துணி தென்பது நீர் நூல் பட்ட படுகிறது படும் பயன் பயிர்த் பரிமேலழகர் பல பலர் பாரி பிள்ளை பிற பிறகு புகழ் புல புலமைத் புலவர் பெரு பெருங் பெருமக்கள் பொருள் பொருள்கள் பொழிற்ருெண்டர் கருத்துரைகள் பொறுத்து பொன்னுரைப் பகுதிகள் ம் மக்கள் மண் மலர் மழை மழையால் மற்றும் மறைந்து மாகிய மாரி மாரியும் பாரியும் மான மிக்க மின் முதல்வனது முதலிய முன் யறிக யாவும் யான யிருப்பன யொட்டி ரூ வண்மை வருவன வள்ளல் வாய்ந்த வான் விழைவாராவார் வீடு வேண்டிய வேண்டும் வேலையி னளவு வேற்றுமை

Bibliographic information