தமிழ்ப் பொழில் (19/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக்கால அதன் அதனல் அது அரசநீதி அவ் அவர் அவர்கள் அவை அறம் அன்றேல் அனந்தராமையர் ஆச்சிரம ஆரிய ஆரியர் இரண்டாம் இளைஞர் இனி உபசருக்கம் உயிர் உரிமை உரை உலகிற்கு எந்தச் எல்லார்க்கும் எழுத்து எழுத்துக்கள் என்பதற்கு என்பதுவும் என்பதை என்பர் என்ற என்று என்னும் என எனப்பொருள் எனவும் ஒரு ஒரே ஓர் கட்கும் கல் கல்லூரி கல்வி கலித்தொகை களே காங்தை காற்பால் கீரர் என்றும் குறள் குறளும் தமிழ் நூல் குறிக்கும் கூறிய கொண்டு சங்கத் சத்துரு சாதி சான்ருேர் செய்தார் தம் தமிழ் நூல் மரபும் தமிழ்க்குறள் தமிழில் தமிழுக்கும் தமிழொலி தருமசாத்திரம் தருமம் தன் திரு தெள்ளிதின் நல் நல்ல நாம் நூல்கள் நூலுரை நூலோர் நூற்ருண்டென்றும் பல பிரஸ்தாரஞ் பின்னர் பொருள் பொருளும் மாந்தர் முதலிய முப்பால் முறையில் மொழி யெனவும் லகுவும் லாம் வடநூல் வழங்கும் வள்ளுவர் குறளும் தமிழ் வாழ்க்கை வாழ்க வாழிய விதிக்கும் விரிவுரையாளர் விளக்கி விளங்கும் வேண்டும்

Bibliographic information