தமிழ்ப் பொழில் (32/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1956

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அசை அடிகளாசிரியர் அணி அணில் அரிய அவர் அவர்கள் அவற்றின் அவற்றுள் அவை அன் ஆராய்ச்சி இடைச் இடைச்சொல் இது இரண்டாம் இரா இவ் இவை இளந்திரையன் இளம்பூரணர் இன்ன இனி உரை உவமை உள்ள எல்லாராய்ச்சியும் சொல்லாராய்ச்சியா என் என்பது என்ற என்று என்னும் என ஒக்கும் ஒப் ஒப்பில் போலி ஒப்பில் வழியாற் பொருள் ஒப்பு ஒரு கட்டுரை கரந்தைக் கோவை கருத்து கல்வி கல்வெட்டு கலம் கலியன் களின் காத கிளவி கின்றது கு கும் குறிஞ்சி கூத்து கூறி கூறும் கொக்கி கோவை சயசீலன் சி சில சிறிது சு சுந்தரேச வாண்டையார் செய்ய சென்று சேர்ந்த சொல் சொல்லாாாய்ச்சி சொல்லியல் சொற்கள் ஞா டு தக்காளி தமிழ் இலக்கிய மரபுகள் தமிழ்ச் தலைவன் தாயை திரு திருவள்ளுவர் திாண்ட தேவநேயப் பாவாணர் தைத்தமிழ் தொடர்பு தொல் நீ நீர்மையவாய் நூல் நெய்தல் நெறி பல பழைய பாலசுந்தரம் பின்னர் புயல் புலவர் பெயர் பேராசிரியர் பொருள் செய்யும் இடைச்சொல் பொழில் பொழிற்ருெண்டர் போல் மணம் மரபு மலர் மு முதலிய முறை யாழ்ப்பாணம் ல் வரி வரும் வருவனவும் வழியாற் பொருள் செய்குந வழியாற் பொருள் செய்யும் வளைவு வாழை வித்துவான் விழா வெறும் வே வேங்கடராசுலு ரெட்டியார் வேண்டும் வை bend Etymology Hons Icel ring

Bibliographic information