தமிழ்ப் பொழில் (24/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அக் அடி அடிப் அத் அதற்கு அதன் அது அதை அம் அவ் அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவன் அவை ஆகவே ஆதலால் இக் இத் இப் இவ் இறை ஈண்டு உயர் உயிர் உரை எ-று என்பது என்பதையும் என்ற என்று என்னும் எனவே ஒரு ஒவ்வொரு கடக்கை கண் கண்ணன் கண்ணே கம்பியின் களிமண் காட்டி கிலத் கும் குரவை குரவைக் குன்றி கூடா வொழுக்கத்தைத் தவிர்க கூத்தின் கூத்து கொண்டு சங்கம் சிலப்பதிகாரம் சிறு சுவை சூடு செய்து செய்யப்பட்ட செய்வா ராவார் சேர்வு தமிழ் தமிழ்ச் தவ தவஞ் தன் தனக் தாம் தான் திருவாளர் தொகை நம் நமது நாடார் நாள் நிற்கும் நீக்கி நீர் நீராவி நீரானது நுனிகள் பகுதி பகுதிகள் பட்டு பயிரின் பல பலர் பாப்பினின்று பிள்ளை பிறர் பின் பின்னர் புலவர் புலன்கள் பெரு பெரும் பொரு பொருள் பொறுத்திருப்பது மக்க மக்கள் மண் மழை மற்ற மற்றும் மனங் கலங்கா திருத்தல் மனத்தைத் மனம் மாகிய மாணவர் மாந்தர் முதல் முறையே முன் மூன்ரும் மொழி யாகும் யாம் யான யின் யொட்டி ரூபா ரென்று லாம் லால் லான லுள்ள லென்பது வஞ்சம் வரும் வரை வலியி வழியே வான விரு கம்பிகளின் வினை வெப்ப கிலே வெப்ப நிலை வேண்டும் னின்று

Bibliographic information