தமிழ்ப் பொழில் (20/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1944

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அக்குழுவில் அங்கு அதன் அது அந்நூலில் அமெரிக்க அரச அவ்வாருன அவர் அவரது அவற்றினின்று ஆண்டில் ஆயினும் ஆராய்ந்து இப்பெருங் இயற்கையில் இவரது இவராற்றிய இவருக்கு இவரை இனங்கள் உங்கள் உண்டாதலும் உயிர் உலகில் உள்ளது சிறத்தல் எடுத்துக் எடுத்துரைத்தார் எல்லோரும் என்ற தலைப்பைக் என்று இவர் என்றும் என எனும் ஒரு ஒவ்வொரு க் கடுங்கோ கண்டு கல்மாறிகளே கல்வி காட்டில் காலங்களில் கூட்டத்தில் கூற கூறினர் கேட்டு கொண்ட சமய சமயத் சிறந்த சிறு தம் தன் தனர் தாமஸ் ஹென்றி திரட்டி து துணர் உம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நாட்டு நாடு நிகழ்த்தினர் நூல் பக்கம் பருப்பொருள் பல்கலைக் பல பற்றி பாடிய பெருங்கடுங்கோ பின் புலமை நலம் பெயர் பெரும் பெற்ருர் பேராசிரியர் பொருள்பற்றிப் பேசினர் மக்கள் மக்களும் மட்டும் மிக்க முற்ருெடர்ச்சி முன்னேற்றச் சங்கத்தின் ஆண்டு மேலும் ல் வகையான வரும் விஞ்ஞான முன்னேற்றச் சங்கத்தின் விரிவுரை விரிவுரையை வெற்றி ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி ஹக்ஸ்லியின் ஹக்ஸ்லியை

Bibliographic information