தமிழ்ப் பொழில் (24/6&7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1948

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அச் அத்தம் கைக்கிளை அதன் அது அந் அப் அரு அரு ளுடைமை அருள் அருளுடைமை யாகிய அவ் அறம் அன்னர் ஆகவே ஆதி பகவன் இ-ள் இக் குறளுக்குப் பரிமேலழகர் இசை இல்லை இவ் இளி விளரி இனி ஈண்டு உண்டாயிற்று உண்டு உரை உழை இளி உறுதிப் ஊக்க எ-து எ-று எட்டு எழுத்துக்கள் என்பது என்பதும் என்பன என்ற என்று என்னும் என எனப் ஐக் ஒரு ஒன்று கடம் களி காடி கிரியை கின்ற கிால் குரல் குறில் குால் கூறிய கேது கைக்கிளை உழை கொண்டு சமய சரியை சாதனஞ் சில செய் செய்யு செய்யும் செல்வத்தை செல்வம் சென்னை சேர்ந்த ஞானம் டி தம் தமிழ் தன் திசை திரு திருக்குறள் திருவடிப் துணை துத்தம் தொல்காப்பியர் தொன் நரகம் நீங்கி பசு பற்றி பா பிள்ளை பின் புதிய பெயர் பொரு பொருள் ம் மணி மறுமைக்கண் மாலை மிசைப் பிறப்பு மிருதங்கம் மு முதல் முதலில் முன் மெலியார் மேற் யா யிசைப் பிறப்பு முறை யென்று யோகம் ராகலான் ரென்க ரென்றும் லுள்ள வகை வந்த வந்தது வரி வரி வடிவில் வரும் விசை விளரி தாாம் வெனின் வேறு ன் னுருபு

Bibliographic information