தமிழ்ப் பொழில் (25/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1949

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அங் அடைய அதன் அந்தர அந்தரங்களையும் அந்தரம் அப் அரிய அலகு அவ் அவ்வாறு அவர் அவன் அவை அளவு அறிய ஆராய இக் இசை இசைத் தமிழ் இம் இரண்டு இல் இல்லற இல்லறம் இவ் இளி இறுதியில் இனிக் உண்மை உயிர் உரை உழை என்பது என்ற என்று என்னு என எனவே எனும் ஐயா ஒரு ஒரு கொடி ஒவ்வொரு க் கண் கண்டு கண்ணுடி கருதல் கள்ளுதல் காண்டல் காண கு குரல் குரிய குறட்பாவில் கூறினர் கைக்கிளே கொடி சங்கீதம் சி செய்து செய்வார் செயற்கரிய டி தம் தவக் கருத்தை தவஞ் தன் தனக்கு தனதன தனதன தாயிற்று தாரம் தி திரு திருக்குறள் து துத்தம் தெறித்து நரம்பு நரம்புகளே நீத்தா நீத்தார் பெரியர் நீத்தார் பெருமை நீத்தாரது நெறி பட பல் பழகி பாணர் பின் பின்னர் புதிய புலன் பெரிய பொருள் பொருள்களை போலியுரை ம் மந்தரமும் மற்றும் மறுமைக்கண் மேற்கதி மாகிய மாத்திரை மீளா அடிமை மு ன முதற் முழுவது உம் முற்றத் துறந்த முறையில் முறையே மென்றும் மேற் யமைந்த யளவிலேயே உள யார் யாழ்க் யில் யும் யும் ஒரு நொடி ரென்று வகை விடாது விளரி ளெல்லாம் ன மு னென்பது

Bibliographic information