தமிழ்ப் பொழில் (27/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1952

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அம் அமிழ்தம் அரிய அவர் அவரது உள்ளம் ஆகவே இசை இசையும் இதனே இப் இப்ஸெனுடைய இயற்றியது இலக்கணம் இலக்கியம் இவ் இவர் இவரது இவருடைய இனி இனிய உணவு உரிமை உழை உள்ள உள்ளத்தில் எல் எழுத்திலும் என் என்பது என்ற என்று என்னும் எனவும் எனவே ஒத்திசைக்கும் ஒரு ஒலியின் கண்டு கருத்துக்கள் கவிதை கள் களில் களும் காட்டிய காட்டு காட்டுகிரு.ர் காத காரணத்தால் கிளவி குரல் கூறி கூறுவது கேட்ட கொண் டது கொண்டார் கொள்ள சக்தி சில செகசிற்பியாரின் செகசிற்பியாருக்குப் செய்தல் வேண்டும் செய்யும் சென்று கண்டு சொல் சோமசுந்தரம் டி தக்க தங்கள் தஞ்சை தம் தமிழ் மக்கள் தமிழ் மொழியை தலே தலைமை தனக்கு தனியே தாய் மொழி தாரம் தான் திரு தீங்கு தோன்றிய நகைச் சுவை நட்பு நல்ல நவம்பர் நாட்டின் நாடக நாடகங்களில் நாடகங்களே நாடகத்தில் நாடகம் நாடு நான் நான்காம் நானும் நிரலில் நூல் ப் பக்கம் பல பாரதியார் பால் பி பின் புது புயல் பெற பேச்சிலும் பொருள் போன்று மக்க மத்திம மலர் மாட்சி மிக்க முதல் முறையில் மொழி பெயர்த்தார் மொழியின் யார் யாவும் யான் ரு ரூ லெல்லாம் வழி வளம் வெளியீடு வேண்டும் ள் ற து ஜார்ஜ் ஷா ஷாவின்

Bibliographic information