தமிழ்ப் பொழில் (13/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Contents

Common terms and phrases

அக்காலக் அகத்தியர் அதனே அதியமான் அது அப்பெரியார் அரசன் அவர் அவர்கள் அவரது அவரை அவளுேடு அவற்றுக் அவன் அவனது அவை அளவில் ஆகும் ஆதலால் ஆராய்ச்சி ஆரியர் இஃது இங்கனம் இங்கு இத்தகைய இதனே இயல் உ-காட்சி இரண்டாம் கடல் இருக்கை இருப்ப இல்லை இன்று உண்ணுங்கள் உணர்ந்து எமது என்ப் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனத் எனப் எனவே ஐந்திரம் ஒர் ஒரு ஒரு பெரியார் கங்களது கங்கை கடல் கடல்கோள் கடல்கோளுக்குப் கம் கல்வி களவியல் கன் கனர் காக்கே காங்கள் காட்டி காம் காமன் காலத்தில் காலம் காவலன் கி கில் கின் கின்று கினேந்து கு குண குரங்கி கூடும் கூறிய கொண்டு கொண்டும் கொல்காப்பியர் கோள் சங்க சாமஞ்சரியின் சால் பெரும சிங்கப்பள்ளி சிறந்த சிறிது சீவகன் செய்தனர் செய்து செய்யப் சென் சேர்க் சொல்லடி சொல்லும் தம் தமிழ் தமிழ்ப் தன் தான் திரு து தோன்.தும் பக்கம் பல பல நூற்ருண்டுகள் பலரும் பழக்கை பழத்தை பாண்டியன் பால் பின் புலவர் பெயர் பெரிதும் பெரியார் பெற்று பொருளே போல போலுன் மகளிர் மலர் மாயனல்லோடி மு முச்சங்கங்கள் முன் முன்னரே மூன் மொழி யான் யேசுவதில் கேது லும் வடமொழி வரவேண்டும் வாழ்க வேண்டும் வேறு ளாண்டையல்லோடி

Bibliographic information