தமிழ்ப் பொழில் (27/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1951

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

700 ஆண்டுகட்கு முன்பு அடி அதாவது அருளிய அவர்கள் அவர்களும் அற்ற அஷ்ட இ-ள் இ-ஸ் இ.ள் இசைக் இத் தமிழகத்தில் மிகப் இருக்கு இல்லை இவ் இவர் இற்றைக்கு 700 ஆண்டுகட்கு இறை வணக்கத் தமிழ்ப் உ-ம் என்ற சொல் சிறுகச் என்ற வடசொல்லிற்கு இறை என்னும் என எனப் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் கடைச் கண்டம் கருவி களை களைக்குக் காம் காலமு முண்டு காளி காளியப்பத் தேவர் கான்கு கி கிண்ணு கிமையே கிழமை கிறம் கிாலே வருவது கீழ்த்திசை யானை கும் குற்றங்கமும் இறுதியில் குறுமுனி கூறியிருக்கின்ருரே கூறும் கையின் கொண்டு வழங்கிய கொள்க-எ-று சங்கத் சங்கி சாம் சிவப்பு செங்கோட்டி செய்து செய்பவர் செய்யும் சொல் சிறுகச் சிறுக சொன்ன தம் தவிகளை திரு திருப்பள்ளியெழுச்சி து துர்க்கை தோத்திரம் என்ற வடசொல்லிற்கு நம் நாம் பச்சை பத்துப்பாட்டு பத பதுமினி பரத சாத்திரம் பல பாம்புக்கு பி பின் புலவர் பெரு பொருள் போன்று முதலில் ம் மணிமொழியாரின் மறையோர் மாத்திரமே மாத்திரை மான மிக முதலிய முதற்கொண்டு மும் முற்பட்டதென்றும் முறையே மொழியில் யாகும் யாழ் என்ற யாழ்க் லான வகைப்படும் வடசொல்லிற்கு இறை வணக்கத் வணக்கத் தமிழ்ப் பாக்கள் வணங்கி வாமனம் வால் வி விக்கின் விசர்ச்சிதை விரல் வீசசல் வீணே என்ற றங்கமும் ஜாதி

Bibliographic information