தமிழ்ப் பொழில் (5/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1929

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அகப்பொருள் அதிகாரங்களாக அதிகாரங்களும் அதிகாரப் அது அந்தணர் அம் அம்மூன்று அமைத்துக் அல்லர் அவ அவர் அவை அறன் வலியுறுத்தல் அறிக ஆகவே ஆசிரியர் ஆயினும் இது இப்போது இயல்களின் இரண்டு இருந்தன இலக்கண இலக்கணம் இவர் இளம்பூரணர் இனி இனிப் உரிச்சொல் உரை உரைகளிலே உரையாசிரியர் உரையாசிரியர்கள் உரையிலும் உரையிலே உரையுள் உரையை உவம உவமவியல் எழுத்து என் என்பதற்கு என்பதன் என்பது என்பதும் என்புழி என்மனுர் என்ருர் என்ற என்றகளுல் என்று கூறப்பட்டுள்ளது என்றே என்னும் என்னும் ஒர் என உதாரணம் எனக் எனவும் ஒப்புக் ஒரு ஒன்று கச்சிஞர்க்கினியர் கச்சினுக்கினியர் கடவுள் வாழ்த்து முதலிய கண் கண்டு கமது கயல் கல்லவோ கல்லாடர் காட்டி காட்டினர் காண்க காமர் காரணம் காலத்தில் கிளவியும் கு குறிப்பும் கூறப்பெற்ற கூறிஞர் கூறிய கொண்டும் கொண்டுள்ள கொல்காப்பியம் கோவையார் சில சிறப்புப் சூத்திசத் சூத்திரத்துச் செங்குட்டுவன் செப் செப்பினும் செய்யுள் சொல் தமிழ் திரு திருச்சிற்றம்பலக் து தும் தெய்வச்சியோர் தெய்வச்சிலேயார் தென்குமரி நான்கு பாயிரம் பிற்பட்டவர் புலவர்களும் பெட்டை பெயருக்கு மேலே பெருமை பேராசிரியர் பொரு பொருள் பொருளதிகாரம் பொருளும் போசிரியர் போலும் மரபியல் மரபியல் என்னும் மற்றை மிக முக்தியவர் முடிபு முறையே முன் முன்னே மூன்று யான் லும் வரும் வழி வள்ளுவர் வள்ளுவரால் வாழ்த்து முதலிய மூன் வேண்டும் வேற்றுமை வேறு

Bibliographic information