தமிழ்ப் பொழில் (12/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1936

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Selected pages

Common terms and phrases

அது அருங்கல அல்லது அவ் அவசியமாகும் அவர் அவர்கள் அவை அறிஞர் அன்பும் ஆகாவில் ஆண்டில் ஆண்டு ஆம் இங்கனம் இங்கிலாந்து இடமாகும் இடமாற்றி இந்திய இந்தியாவின் இப்பத்திரிகை இப்பத்திரிகையில் இப்போது இரண்டாம் இரு இவ்வாறு இவர் இளமை இனி ஈண்டு உ ஊ ஊ உடன் உத்தர உயரிய ஊ எ எ ஊ எ-க உ எடுத்துக் எழுதிய எளிய என் என்பது என்பனவாம் என்பார் என்ற என்று ஒர் ஒரு ஒருவர் கம் கல்வி கலே கள் களும் காட்டில் காட்டு காப்பியங்களில் கூறப்படும் காம் கால்வரும் காலத்தில் கான கிரிகை கூறி கூறிய கூறும் கேதர் கொக்கு கிற்கின்றது கொடும் கொண்டு சங்கிரகம் சமூகத்தில் சரித்திரம் சாதனம் சிறக்க சிறந்த சிறப் சிறிதும் சீன சீனு சீனுவில் சு செய்து செய்துள்ள செல்லும் செவ்விய சென்ற சென்னேயில் தம் தமிழ் தினசரிப் து துண்ணிய நாயக்க மன்னர்கள் நாயக்கர் நான்காம் நூல்கள் பழைய நூல்களில் பக் பண்பை பத்திரிகை பல பலர் பற்றிய பார் பிரமன் பிற பூருவ சாதனத்தின் பெரிய பெரும் பொருள் மக்கள் மதக் மன்னர் முதலிய முறை முறையில் மேம் மேலே மேற்கு மேற்கோ மொழி மொழியில் யவனர் வயது வளர்க்கும் வாழ் நாள் விளங்கும் வின ளின் ஜனவினோதினி என்னும்

Bibliographic information