தமிழ்ப் பொழில் (13/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1938

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Common terms and phrases

அஃது அக் அதியமான் அது அம் அமைதி அரிசி அரிய அவர் அவர்களின் அவற்றின் கண் இயற்றப்படும் அவன் அழகிய ஆகவே ஆசிரியர் ஆதலால் இக்கருவி இக்கருவியை இசைக் இசைக்கருவி இப்போது இயல் ச-காட்சி இரண்டாங் இலக்கணம் இவ் இவ்வாறு இன் இன்று இன்று முதல் இன்ன இனி இனிது உண்டாகும் உயர்ந்து உரையாசிரியர் உலகம் உழவு எடுத்துக் எது எமது எழுத்து என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் சொல்லே என்னும் பெயருக்கு என்னே என எனக் எனது எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒளவையார் கங்கள் கடாரி கண் கண்ட கண்டதைக் கண்டவாறே கம் கமது கருதி கருவி கருவிகளின் கல் கல்வி கல்வெட்டுக் காக காகசின்னம் காகசுவரம் காட்டின் காடு காளம் கான் கிரு கீழும் குருகுலக் குழல் கூறுவதும் கொண்டு சக்கரவர்த்திகள் சான் சான்ருண்மை சான்ருேர் சான்ருேரும் உண்டுகொல் சில சிலர் சிவானந்த சின்னம் சுவஸ்திரீ சென்று சேக்கிழார் சொல் சோழன் தம் தமது தமிழ்ச் தவில் தாளம் தான் திரி திரு திருவள்ளுவப் திருவள்ளுவர் து தெய்வத் தேவர் நமது நாகசுவாம் பகைஞர் பரிமேலழகர் பல பழக்கமும் பாகம்-பக்கம் பாடிய பால் பிள்ளை பின் பெண்டிரும் உண்டுகொல் பெயர் பெரிய புராணம் பெருஞ் பெருமான் பெற்று பெறப்பட்டது மகிழ்விக்கும் மற்றும் மன்னன் முதல் முதலான முதலிய முதன்மை யான் வணங்கி வாணிகம் வாழ்க்கை வேண்டும் வேறு வைத்த

Bibliographic information