தமிழ்ப் பொழில் (7/2&3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1931

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Bibliographic information