தமிழ்ப் பொழில் (14/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1938

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Common terms and phrases

அக் அங்கனம் அங்கில அடிகள் அடிகளார் அப்பர் அப்பர் சுவாமிகள் அப்பாலேவன அப்பூதியடிகள் அபய அரசன் அவ் அவர் அவர்கள் அவர்களின் அவர்களுடைய அழகியார் அழைத்து அறியப்படும் அறிவு ஆகிய ஆசனம் ஆடுக் ஆண்ட இக் இச் இது இரண்டு இருக்க இவர் இவன் இறைவன் இன்பக் இனி உடைய உடையவனும் உணவு உரை உள்ள எம்முடன் என் என்பது என்ருர் என்ற என்றவாறு என்று என்னும் என எனக் எனப் எனவே எனும் ஒர் ஒரு ஒருபால் கம்மை கரந்தைத் கருத்துக்கள் கல கள கன் காண்போம் காய் கார் கால் காற்றும் கான் கிட்டம் கிருவாளர் கிறைந்து கின்றது கும் குறிப்புரை குன் கொண் கொண்டு சங்க சங்கம் சமண சரிதை சிவபிரான் சிவனருள் சிறந்த சிறப்புரை சீர் சுதத்தன் சுவாமிகள் செப் செய் செய்து செய்யும் செல்லாது சென் சென்று சேரா சேரும் சொல்லால் ஞாயிறு தமது தவத்தின் தன் திரு து தெளிவான தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட தேர்வு தொண்டையர்கோ நீங்கள் பல் பாரும் பின்னர் பு புராணச் பெயர் பொய் பொருட்டுக் பொருள் பொழிப்புரை போகி போம் போல ம் மக்கள் மணக்குடவர் மணவில் மன்னன் மா மிக்காரும் மிகுதியான முக்க முடியும் முதலிய முன்பாடம் முன்னரே முனிவர் மூத்த மொழி யாக வணங்கி வர் வழக்கு வார் வாருங்கள் விற்றிருக்க வெள்ளிவிழாவின் வேண்டும் ஜைன

Bibliographic information