தமிழ்ப் பொழில் (12/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1936

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அச் அடியார்க்கு கல்லார் அடியார்க்கு கல்லார் சேவைாையருக்கு அதன் அதனே அரிய அல்லது பொருண்மை அவர் அவற்றின் அறிஞர் ஆசிரியர் அடியார்க்கு ஆராய்ச்சி இசைக் இடையிட்டு இதன் இது இயன் இயைபு இல் இலக்கண இவ்வாறு இளம்பூரணர் இறைவன் இனி இனிவரும் ஈறு உண்மை உரை உரையைக் உள்ள எது என்பதற்குப் என்பது என்ற என்று என எனவே ஒரு ஒரு சிறு கண் கண்ட கம் கம்பியார் கருக்கையும் கருத்தும் கருவிலே வாய்த்த காகலின் காங்கு காட்டி காண்க காண காம் காரணம் கால காலமுலகம் கிறை கின்ற குளிர் கூறி கொண்டு சமணர் சார் சில்வழிச் சிறிது சூடாக்குங்கால் அது செய்து செயப்படுபொருள்கள் செல்வன் சென் சேணுவரையர் சேவைாையருக்கு முற்பட்டவரெனக் கொள்க சொல் தக்க தாய்மை திரு திறை து துர் துன்பத்திற்கு துன்பமு தோன்றும் நிறை நிறையும் பயன் பல பறவை பறவைகள் பாஞ் பாஞ்சோதியார் பிறர் துணை பிறவாமை பிறவிப் பிறவும் புலவர் புறக்கே புறனடை பெண்கோழி பெரு பெற்ற பேராசிரியரும் பொருண்மை பொருள் பொருள்களின் பொருளின் போது போலவே மக்கள் மலர் மாகி முட்டை முதலிய முற்ருெடர்ச்சி துனர் முன் மூன்று மேல் மேலும் மொத்த யாகும் வரும் வரும்போது வழிச் செல்லும் வழியொன்று வாய்த்த திரு விரித்துக் வில் வுரையையும் வெப்பம் வேண்டாமை வேண்டி வேண்டும் வேறு வைத்து

Bibliographic information