தமிழ்ப் பொழில் (17/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1941

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அதன் அது அவர் அவன் அவை அழகிய ஆண்டு ஆதலின் ஆயினும் ஆரும் ஆனல் இக் இக்காலத் இசை இசைக் இசையும் இது கூறும் இப் இயைபு நூல்கள் இயைபுநூல் இருந்து இன உடல்நூல் உயிர் உயிர்நூல் உயிர்நூல் என்ற எவ்வாறு என்பது என்பார் என்று என்ன என்னும் என எனப் எனவும் ஏழு ஐந்து ஒரு க் கண்ட கண்ணுற்ற கருதாது கருதுமேயன்றி கருவி கள் களையும் காட்டு காலத்திலே கி கிலே கிளை கிற்கும் கிறது கின்ற கு கும் குரல் குறித்த கூறுகிறது கைக் சமயம் சமூக சாதி சில சிறந்த டு தந்து தம் நோக்கம் தமிழ்ப் பொது தமிழகத்தில் தமிழரின் தமிழையும் தன் தனிப்பட்ட தி திலே து துத்தம் தெய்வ தேவாரம் நம் நரம் பும் நரம்பு நாக நாம் நான் நிலைமையை நூல் பகுதிகள் படையான பண் பண்டைத் தமிழர் பதின்ைகு பல பழைய பற்றி பற்றிக் பி பிள்ளை பிற பூத பெயர் பெற்ற பேசப்படும் பேசி மற்ருெரு மற்ற மறைந்து மன்னரும் மாண வர்கள் மிக்க முற்முெடர்ச்சி முறையில் மைல் யாகும் யாழ் யும் ரி ரூபா லும் வடமொழி வரி வளர்ச்சி வாழ்க்கை விஞ்ஞான நூல்களின் வகையீடு விஞ்ஞான முதல் வில் வும் வேண்டிய வேண்டும் வேளாளர் று Geneology

Bibliographic information