தமிழ்ப் பொழில் (10/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1934

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதுபோல அபாவம் அவ் அவர் அவர்களும் அவரை அவன் அவை திரவியம் அறிக ஆகிய ஆழ்வார் இகளுல் இச்சங்கத்தின் இது இம்மாடு யான் கொண்டது இயல் இலக்கணக்கொத்து இலக்கணம் இவர் இவை இளவெயினி இனி ஈண்டு உண்பது உணர்வான் உயிர் உரை உறையூர் எ-து எழு எழுத்துக்கள் எழுதப்படும் எழுவாய் என் என்பதனுள் என்பது என்பதும் என்பன என்புழிக் என்ருல் இவைகளாலாகியன என்று என்னும் என்னும் வினேயெச்சம் என எனக் எனுஞ் எனும் ஒரு ஒருதலை கண் கபிலர் கம் கருமம் கன் கன்மை காக காடி காண்க காம் காவிரி கிழார் குணம் குலத்தில் கூறிய கூறினர் கூறும் கொண்டது கோடலும் சங்க சமவாயம் சாமானியம் சில சிலர் செட்டியார் செட்டியார் அவர்கள் செயப்படு சொல் சோதிட சோமசுந்தரம் சோழன் தமிழ் தமிழ்ச் தமிழகத்து திசை திருவாளர் தொல்காப்பிய தொழிற்படக் தொழிற்பெயர் நின்ற நீங்கவும் நூல் பகார்க்கங்கள் படங்கியுளது பயனில் பயனேயும் பரிமேலழகர் பல பற்றி பாக்கையும் பாகல் பிரயோக பிள்ளையவர்கள் பிறவும் புலவர் புலவர்கள் பெயர்ப் பெயரிட்டு பேராசிரியர் பொருள் பொருள்கள் போர் போலும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி மணிமேகலை மாண்பும் முடிக்கது முடித்தது முடிபு முதலிய முதலியோர் பலரும் முன் முன்னர் மொழி யாவரும் யான் லும் வடமொழி வழக்கு வாய் வான் வி விசேடம் விடை வினே வினேயாலணேயும் பெயர் வினைமுற்றுப் பெயர் வினையெச்சம் வெள்ளி

Bibliographic information