தமிழ்ப் பொழில் (48/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1974

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அகர அது அம் அமைந்த அவ்வாறு அவனது அழகு அளவுப் அளவும் நிறையும் ஆகவே இதில் உள்ளன இயல இயற்கை இயற்கைப் இரு இருந்தபோதிலும் இல்லை இலக்கண இலக்கிய இலக்கியங்கள் இலக்கியத்தின் உள்ளடக்கம் இலக்கியம் படைக்க இயலாது இறுதியில் உமாமகேசுவர உருபியல் நிலையும் நூ உருவம் உலக எ-டு எம் எல்லாக் காலத்திற்கும் என்பது என்ருல் என்ருே என்ற என்று என்னும் என எனப் எனும் ஒரம்போகியார் ஒரு கண் கண்கள் கண்டு கந்தசாமி கம்பர் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் கல்வி கவிஞர் கழஞ்சு கற்பனை காட்டி காரணம் கால் காலத்தின் காலம் கிளவியும் குடும்ப குரங்கு குறுந் குறுந்தொகையில் கொடுக்கும் சங்க சங்க காலம் சாரியை சி சில சுட்டிடைச் சொற்களின் சோ டெறிந்தார் தஞ்சாவூர் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் பொழில் தமிழில் தலைவி தலைவியின் தன் தாமரை திரு திரு தொட்ட தொடக்க விழா நம் நிற்கும் நூறு நொச்சி ப் பக்தி பல்கலைக் பல பற்றி பறவை பாடலில் பாரதி பாரதிதாசன் பி பிரிவுத் புகழ்பெறும் புரட்சிக்கவிஞரின் குறுந்தொகைச் செல்வங்கள் புலவர் பெற்று பெறும் பேராசிரியர் பொருள் போல போன்று மட்டுமே மாட் மாட்டு மிக்கு முடியும் என முதல் முதலியன முல்லை முன் மொழி யெல்லாம் வரின் வரினும் வரும் வல்லெழுத்து வழி வாழுந்தன்மை வித்துவான் வென்னும் வேற்றுமை

Bibliographic information