தமிழ்ப் பொழில் (10/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1935

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அங்கனமே அடியாகப் அடுக் அடுக்கில் அடுக்கிலும் அடுக்கு அடுத்த அணு அதற்கு அதன் அது அதுபோது அரிய அவ் அவர் அவர்கள் அவர்களின் அவர்களும் அவை அன்மை ஆகவே ஆசிரியர் ஆண்டு இஃதை இக் இக்கல்லூரி இக்கல்லூரியின் இங்கு இசை இதன் இது இரு இல் இல இவண் இளம்பூரணர் இன் இன்று இனி உண்டு உரையாசிரியர் உள உனது எங்கள் எம் என் என்பதற்கு என்பது என்பன என்ற என்று என்னும் என எனக் எனக்கு எனது எனவும் ஐப்பசி ஒர் ஒரு ஒரே ஒாணுவின் கடவுள் கண் கண்ட கம் கம்பர் கருத்துப் கல் கல்லூரி கல்லூரியின் கல்வி கலி கழக கள் களும் கன்றி காட்டின் காடி கான்கு கிரு கிலேயும் கின்றது கினது கூறியிருக்கல் காண்க கூறு கேர் கொண்டு சில சுற்றி செய்யான் செய்யுட்களிலும் சென்று சேக்கிழார் தஞ்சை தமிழ் தமிழ்ச் திரு திறன் தும் நியமம் நூலார் பஞ்சாபகேசன் பல பவ பாட்டு பிழை பின் பின்னர் புற பெயரெச்சம் பெரு பெரும் பெனின் பொருள் பொருள்களும் பொருளும் மாணவர் மாணவர்கள் மாலே மின் மின்சாரம் மின்னுருக்கள் முடிந்தது மும் முறையில் முறையே முன் யாண்டும் லும் வந்து வம்மானே வருக வரும் வாழ்க் வாழ்க்கை விழா வின் வே shell

Bibliographic information