தமிழ்ப் பொழில் (17/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1941

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அவர் அவர்கள் ஆங் ஆங்கிலம் ஆல்ை இசை இசைக் இசைக் கருவி இசைப் இதல்ை இதனை இப் இல்லை இவர் இளி இனி உரை உழை எடுத்துக் எம் எல் எழுதி என் என்பதை என்ற என்று என்று யான் என்னும் என எனப் எனவும் ஏடு ஒரு க் கருத்தினை கலைச் கலைச்சொற் கனம் கி கிருர்கள் கிளை கிளையின் கிளை கீர்த்தனே கு குரல் குறித்து கூடிய கூறு கொண்டு கொள்ள கோண ங் சமம் சாமி சில சிலம்பு சீதக்காதியின் சுப்பிரமணிய சென்னை ஞாயிறு டி த் தம் தமது தமிழ் நாட்டில் தமிழ்ப் தமிழிசைப் தாம் தி திசைச் சொல் தியாகையர் திரு து துணர் தெலுங்கு தேவாரம் நம் நரம்பின் நரம்பு நன்கு நாட்டா நாம் நீளமாகும் ப எ பல பாடல் பாடல்கள் பாடல்களைப் பாடி பாண்டிய பி பிள்ளை பிற பின் பின்னர் புலவர் பொது பொழிற்ருெண்டர் கருத்துரைகள் மக்கள் மித்திரன் மு முதல் முதலிய முறை முன் மூன்றி மேலும் யாழும் யி யும் ரு ல் வடமொழி வலியும் வள்ளல்களும் விகித வித்துவான் விரல் விவரிப்பு விளரி வீணே வீணை வீணையும் ழி ற் ன் ைட

Bibliographic information